Město Dobřichovice
Dobřichovice

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů můžete zaplatit buď v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo bankovním převodem na číslo účtu 388029319 / 0800 s uvedením variabilního symbolu „1341“ a s uvedením specifického symbolu, kterým je číslo popisné vašeho domu, event. v případě chat číslo chaty s předponou „200“ (např. u chaty č.ev. 115 bude specifický symbol „200115“, u domu č. popisné 356 bude specifický symbol „356“).

Sazba poplatku ze psů činí ročně:

 

v domě    

 

 

 v bytě  

1

100 Kč

 

1

200 Kč

2

250 Kč

 

2

500 Kč

3

450 Kč

 

3

900 Kč

4

500 Kč

 

4

1000 Kč

5

550 Kč

 

5

1100 Kč

6

600 Kč

 

6

1200 Kč

7

650 Kč

 

7

1300 Kč

8

700 Kč

 

8

1400 Kč

9

750 Kč

 

9

 1500 Kč

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Dobřichovicích a právnická osoba, která má sídlo v Dobřichovicích a drží psa.


Oznamovací povinnost

Poplatníci jsou povinni psa přihlásit na městském úřadě do 15 dnů od vzniku své poplatkové povinnosti, tj. od dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle místní vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.


Identifikace psů

Městský úřad vydá všem držitelům psů známky pro psy, s vyznačením názvu města a evidenčního čísla psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Známka je majetkem města Dobřichovice a je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.


Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí maximálně 200 Kč.

 

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON