Město Dobřichovice
Dobřichovice

Poplatek ze psů

Od 1.1.2024 platí obecně závazná vyhláška o místních poplatcích  

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

   a)  za jednoho psa  150,- Kč,

   b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  250,- Kč,

   c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let  100,- Kč,

   d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200,- Kč.

Platby

Poplatek můžete zaplatit buď v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo bankovním převodem na číslo účtu 388029319 / 0800 s uvedením variabilního symbolu „1341“ a s uvedením specifického symbolu, kterým je číslo popisné vašeho domu, event. v případě chat číslo chaty s předponou „200“ (např. u chaty č.ev. 115 bude specifický symbol „200115“, u domu č. popisné 356 bude specifický symbol „356“).

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“). 
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení poplatník uvede
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození a úlevy od poplatku, navýšení poplatku, odpovědnost za zaplacení poplatku: viz vyhláška  Typ: PDF dokument, Velikost: 244.59 kB

 

 

 

 

 

 

 

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON