Město Dobřichovice
Dobřichovice

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Od 1.1.2024 je platná obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze záboru veřejného prostranství

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě
v příloze, která je součástí vyhlášky (str. 16-18).

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou osvobození od poplatku.

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
  2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje                 10 Kč,
  3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje                                   20 Kč,
  4. za provádění výkopových prací                                                                              10 Kč,
  5. za umístění stavebních zařízení                                                                             10 Kč,
  6. za umístění reklamních zařízení                                                                            50 Kč,
  7. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí                             10 Kč,
  8. za umístění zařízení cirkusů                                                                                   10 Kč,
  9. za umístění skládek                                                                                                 10 Kč,
  10. za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                            10 Kč,
  11. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce                                            2 Kč,
  12. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce                                         2 Kč,
  13. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce                                        10 Kč,
  14. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a tel. děl    10 Kč.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu maximálně 10 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 10 dnů nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství; v případě dlouhodobého užívání veřejného prostranství vždy do konce každého čtvrtletí

Osvobození

Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Od poplatku se dále osvobozují akce pořádané nebo spolupořádané městem Dobřichovice.

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 10 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

 

 

 

 

 

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON