Město Dobřichovice
Dobřichovice

Povinné informace

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

město Dobřichovice

2. Důvod a způsob založení

Město Dobřichovice vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky podle ustanovení s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění (zákon č.367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích - č. 128/2000 Sb.).
Podle § 1 a 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura

Organizační struktura města Dobřichovice: 

Organizační struktura Městského úřadu Dobřichovice zde.  

3.1 Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených  a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny, nebo jsou jakkoli pravidelně
navázány na rozpočet povinného subjektu:  

Základní škola Dobřichovice

Mateřská škola Dobřichovice

Základní umělecká škola Dobřichovice

Městská knihovna

Sbor dobrovolných hasičů

Osvětová beseda

SVČ Dobřichovický Domek 

4. Kontaktní spojení 

 • 4.1  Kontaktní poštovní adresa (k doručování poštovních zásilek): 

               Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

 • 4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

           Městský úřad, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

 • 4.3 Úřední hodiny 

           Městský úřad       pondělí, středa 8.00 - 11.30, 13.00 - 18.00
           Stavební úřad      pondělí, středa 8.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
           Matrika                 pondělí, středa 8.00 - 11.30, 13.00 - 17.30

 • 4.4  Telefonní čísla:

           podatelna 257711590, sekretariát 257712182, 273136933  

5. Případné platby lze poukázat:
na účet 388029319/0800,  pro různé účely plateb jsou různé v.s., viz Poplatky a platby . 
Účet pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, vedený povinně od 1.1.2013

u České národní banky je 94 - 3928111/0710

6. IČ: 00241181

7. DIČ: CZ00241181 
Město je od 1.1.2016 plátce daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

Dokumenty jsou zveřejňovány v souladu se zákonem na úřední desce a současně i na       
elektronické úřední desce

Dokumenty ohledně veřejných zakázek  jsou v sekci Městský úřad a samospráva. 

8.2 Rozpočet 

Schválené rozpočty města Dobřichovice naleznete zde.

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb. (znění zákona) o svobodném přístupu k informacím se podávají (formulář)

 • osobně - v kanceláři úřadu
 • písemně na adresu úřadu: Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
 • e-mailem - tajemnik@dobrichovice.cz , podatelna@dobrichovice.cz 
 • telefonicky - 257711590, 257712182, 273136933
 • prostřednictvím e-podatelna
 • datovou schránkou -  v9ubetv

úřední hodiny: pondělí a středa 8.00-11.30   13.00 -18.00

Přehled lhůt, termínů a další informace ze zákona č.106/1999Sb. zde 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 Městskému úřadu

 • písemně na adresu úřadu:  Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
 • osobně v kanceláři úřadu 
 • e-mailem podatelna@dobrichovice.cz
 • elektronickým podáním (datovou schránkou) -  v9ubetv
 • telefonicky - 257711590, 257712182, 273136933
 • prostřednictvím e-podatelna 

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (formulář) proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, lze podat ve lhůtě podle poučení uvedeného v Rozhodnutí k rukám vedoucího odboru, který rozhodnutí vydal, prostřednictvím podatelny MěÚ.

 • Dle správního řádu k rukám příslušného úředníka, který Rozhodnutí vydal prostřednictvím podatelny MěÚ 

12. Formuláře

formuláře ke stažení zde

13. Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací  - odkaz na Portál veřejné správy, kde je zaručena aktuálnost poskytovaných informací.

14. Předpisy

 • 14.1  Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu a to včetně informace kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Úplné znění zákonů zde. Informace poskytují na požádání příslušní úředníci.

 • 14.2  Vydané právní předpisy

obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad (pro rok 2024 schváleno usnesním č. 20-26-24 rady města Dobřichovice dne 9.1.2024) za poskytování informací. Zákon o svobodném přístupu k informacím upravuje pouze cenu za činnost spočívající ve vyhledávání a poskytování informací. Tato činnost nemá charakter správního poplatku a také je proto upravena v jiném zákoně a limitována právě ustanovením § 17 tohoto zákona. § 5 tohoto zákona sice stanovuje povinnost správního úřadu zveřejnit sazebník úhrad za poskytování informací, ale tento sazebník se neshoduje se sazebníkem dle zákona o správních poplatcích, v němž předmětem poplatků jsou úkony spojené přímo s činností správních orgánů, které jsou přesně vymezeny v sazebníku správních poplatků.

16. Licenční smlouvy 

 • 16.1  vzory licenčních smluv 
 • 16.2  výhradní licence 

Město Dobřichovice nedisponuje s informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohly by být poskytnuty na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane, bude řešena samostatně dle konkrétního případu.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, faxu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány. 

Výroční zprávy zde.

 


                                                                

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON