Město Dobřichovice
Dobřichovice

Odpady podnikatelé

Všeobecné informace k odpadovému hospodářství města pro všechny občany Dobřichovic jsou zde.

V měsíci červnu 2024 dostanou do datových schránek všichni, kdo provozují  živnost na území města Dobřichovice nebo jsou jednatelem společnosti, která zde má provozovnu, dopis (spolu s návrhem smlouvy) ohledně řešení odpadů podnikajících fyzických i právnických subjektů.

Informace a články ohledně tohoto tématu jsou uveřejňovány od listopadu roku 2023 v Informačním listu. 

 Dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. mají všechny podnikatelské subjekty povinnost likvidovat odpady stanoveným způsobem a plnění této povinnosti doložit. Město jako správný hospodář musí mít nastavený systém odpadového hospodářství tak, aby byl využíván oprávněnými osobami a subjekty, které spravedlivě přispívají na jeho náklady. Od 1.7.2024 platí nová obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Dle výše uvedeného zákona vyplývají tato základní omezení a povinnosti:

  • Podnikatelé nesmí využívat kontejnery na tříděný odpad, které jsou rozmístěny po Dobřichovicích. Tato sběrná místa jsou určena výhradně pro obyvatele.
  • Podnikatelé se mohou zapojit do systému pouze na základě písemně uzavřené smlouvy s městem. 
  • Podnikatelé jsou povinni třídit veškerý odpad, který jim vzniká, včetně odpadu, který při práci vzniká jejich zaměstnancům (např. obaly od svačin, PET lahve, plechovky apod.). Tento odpad musí podnikatelé soustřeďovat odděleně v nádobách či místech k tomu určených a mohou jej předávat pouze oprávněné osobě (např. svozová společnost).
  • Podnikatelé jsou povinni vést průběžnou evidenci odpadů, tedy záznam o množství a druhu odpadu, který jim vznikl. Tato evidence se vede zvlášť pro každou provozovnu a pro každý druh odpadu.
  • Všechny výše uvedené povinnosti (smlouvu, evidenci odpadů apod.) jsou podnikatelé povinni doložit případné kontrole. Kontrola může být ohlášená i neohlášená. Může být provedena na přímo na místě (v provozovně) nebo může být podnikatel k předložení dokladů vyzván písemně. Podnikatel je povinen zajistit kontrolujícím osobám součinnost a to i v případě, že není kontrole osobně přítomen – pak tuto součinnost musí poskytnout zaměstnanec přítomný v provozovně, který by měl být o tomto informován.
  • Podnikatelé jsou povinni předcházet vzniku odpadu.
  • Podnikatelé, kteří produkují malé množství některých odpadů, nebo mají problém s místem k umístění nádob na odpad, mohou po dohodě využívat nádoby na odpad společně s jinými podnikateli (musí být smluvně ošetřeno).

Podnikatel může svoji zákonnou povinnost splnit uzavřením smlouvy na svoz živnostenského odpadu s libovolnou svozovou firmou. Město Dobřichovice nabízí všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám možnost uzavřít smlouvu o svozu a zpracování tříděného odpadu přímo s městem. S ohledem na omezenou kapacitu veřejných kontejnerových stání tuto možnost nabízíme pouze pro objemy jednotlivých typů odpadů nižší než 1000 litrů/měsíc. Pro větší objemy musí podnikatel vždy uzavřít smlouvu s externí firmou; smlouva s městem na ostatní druhy je pak ponížena o odpovídající částku dle ceníku. Díky takové smlouvě získá podnikatel jak faktické oprávnění k využití městského systému na tříděný odpad, tak i právní dokument, kterým doloží splnění své zákonné povinnosti v případě kontroly. Za nesplnění povinnosti či jiné jednání v rozporu se zákonem hrozí přestupkové řízení a pokuta.

 

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON