Město Dobřichovice
Dobřichovice

Poplatek za komunální odpad

Od roku 2020 platí vyhláška 2/2019 o místních poplatcích.

Poplatek za odpad ve výši 700,- Kč za osobu či nemovitost můžete uhradit v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo bankovním převodem.

 • Číslo bankovního účtu: 388029319 / 0800
 • VS: 3722
 • SS: č.domu ( u chat s č.ev. se uvede předpona 200, např. chata s č.12 bude mít SS:     200012)
 • splatnost poplatku zůstává stejná jako v předchozích letech:  30. 6. daného roku

Pro správnou identifikaci plateb uvádějte do zprávy pro příjemce jména osob, za které poplatek hradíte.

Pokud nemůžete na úřad přijít a nemáte konto v bance, zatelefonujte a pošleme vám složenku.
Pokud bydlíte v bytových domech, uveďte do specifického symbolu nejen číslo popisné vašeho domu, ale i číslo bytu. Je to stejné číslo, jako uvádíte při platbě nájemného, tedy např. pro byt č. 5 v domě čp. 868 bude specifický symbol „86805“. Pokud  číslo domu do specifického symbolu neuvedete, nelze platbu správně identifikovat.

Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí každá fyzická osoba přihlášená v obci (včetně cizinců) a každá fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. V případě, že taková stavba je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu.

Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny městu oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, a dále ohlásit změny údajů, změny vlastnictví nemovitosti nebo zánik poplatkové povinnosti uvedených v ohlášení.

Při změně v poplatkové povinnosti během roku se hradí poplatek v poměrné výši.

Osvobození

Od placení poplatku se osvobozují:

a)  fyzické osoby přihlášené v obci, ale v obci se nezdržují, a poplatek za odpad platí v jiné obci

b)  fyzické osoby přihlášené v obci, ale zdržují se déle než 9 měsíců v roce v zahraničí nebo jsou po tuto dobu hospitalizovány;

c)  pokud se jedná o rodinu se 4 a více dětmi, od poplatku se osvobozuje 4. a každé další dítě v rodině.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
 3. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku, sledujícím jeho osud.
 

 

 

 

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google playapp store

 

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON