Město Dobřichovice
Dobřichovice

Poplatek za komunální odpad

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD pro rok 2019 (dle vyhlášky 3/2017 o místních poplatcích)

Poplatek za odpad ve výši 700,- Kč za osobu můžete uhradit v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo bankovním převodem.

  • Číslo bankovního účtu: 388029319 / 0800
  • VS: 3722
  • SS: č.domu ( u chat s č.ev. se uvede předpona 200, např. chata s č.12 bude mít SS: 200012)
  • splatnost poplatku zůstává stejná jako v předchozích letech: 30.6.2019

Pro správnou identifikaci plateb uvádějte do zprávy pro příjemce jména osob, za které poplatek hradíte.

Pokud nemůžete na úřad přijít a nemáte konto v bance, zatelefonujte a pošleme vám složenku.
Pokud bydlíte v bytových domech, uveďte do specifického symbolu nejen číslo popisné vašeho domu, ale i číslo bytu. Je to stejné číslo, jako uvádíte při platbě nájemného, tedy např. pro byt č. 5 v domě čp. 868 bude specifický symbol „86805“. Pokud  číslo domu do specifického symbolu neuvedete, nelze platbu správně identifikovat.

Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí každá fyzická osoba, která má  ve městě trvalý pobyt (včetně cizinců, kteří mají na území města povolen trvalý pobyt) a každá fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. V případě, že taková stavba je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu.

Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny městu oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

Oznamovací povinnost

Poplatník stanovený v článku 23 této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, vznik nebo zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

Vznikne-li poplatková povinnost během roku, hradí se poplatek v poměrné výši.

Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek koncem měsíce, kdy tato skutečnost nastala. Případný přeplatek lze vrátit na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50,- Kč.

 

Osvobození

Od placení poplatku je osvobozen poplatník:

a)    pokud má ve městě trvalý pobyt, ale nebydlí zde, přičemž prokáže, že za odpad platí v jiné obci;

b)    pokud poplatník prokáže, že se zdržuje déle než 9 měsíců v roce v zahraničí nebo je po tuto dobu hospitalizován.

Pokud se jedná o rodinu se 4 a více dětmi, poplatek se za 4. a další děti v rodině odpouští.

 

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON