Město Dobřichovice
Dobřichovice

Poplatek z ubytovací kapacity

Předmět poplatku

Poplatek se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

Sazba poplatku činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den.

Způsob platby poplatku:

bankovním převodem na účet Města Dobřichovice č. 388029319 / 0800 s variabilním symbolem 1345 nebo hotově na pokladně Městského úřadu. Zároveň s platbou doručte osobně nebo písemně na úřad vyplněné hlášení o platbě.

Poplatník

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla na území města Dobřichovice.


Ohlašovací povinnost: formulář k dispozici zde,

Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

 

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.


Poplatku nepodléhá:

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům,

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.


 

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON