Obsah

 

Zasedání Zastupitelstva 2.5.2017 od 18. hodin v sále Dr. Fürsta

Prezentace studií využití pozemků v centru města Dobřichovice. Prezentace proběhne v sále Dr. Fürsta dne 2.5.2017od 18:00 a vzhledem k časové náročnosti neplánuji na toto zasedání zařazovat žádné další body k projednání.

S výzvou ke zpracování této studie bylo osloveno 5 architektonických kanceláří:

DAM architekti, s.r.o. 

Grido, architektura & design, s.r.o.

Labor13, s.r.o.

Pavel Hnilička architekti, s.r.o.

Šafer Hájek Architekti, s.r.o.

Všech pět architektonických kanceláří tyto studie zpracovalo a jejich autoři je osobně představí zastupitelům a veřejnosti.

 

Dle zadání je účelem studií prověření možnosti umístit v areálu stávající hasičské zbrojnice v ulici 5. května budovu městského úřadu, knihovny, multifunkčního sálu a informačního centra. Zároveň by bylo vhodné funkčně propojit tento areál s areálem ZUŠ a to tak, že multifunkční sál by byl snadno využitelný i pro účely ZUŠ. Studie by měla prověřit, zda se tyto stavby na zmíněné pozemky vejdou a v případě, že ano, navrhnout prostorové, resp. hmotové uspořádání uvažovaných budov na pozemku.

Pro přemístění nové hasičské zbrojnice bylo zadáním navrženo využití areálu současného městského úřadu.

Studie by měla zároveň navrhnout trasu pěšího propojení ulice 5. května s ulicí Lomenou. Další pěší propojení, které by mělo být studií prověřeno je průchod z ulice Palackého do ulice Lomené.

 

Účelem tohoto zasedání zastupitelstva je seznámení se s koncepty jednotlivých kanceláří. 

 

V Dobřichovicích 19.4.2017

 

Petr Hampl