Obsah

Smlouvy uzavřené za rok 2008 PODPIS   náklady města  
  Město Černošice Veřejnoprávní smlouva Městská policie Černošice bude vykonávat úkoly obecní policie stanovené zákonem 10.3.2008   100 000 Kč /rok   doba neurčitá
  Město Černošice Smlouva o spolupráci vzájem. spolupr. za účelem zpracování komunitního plánu, obstarání finan. prostředků z dotací   3.3.2008     doba neurčitá
  Základní škola Dobřichovice Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci partnerství při realizaci projektu Revitalizace městského parku 7.3.2008     31.12.2015
  Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou Smlouvy o smlouvě budoucí kupní parc.č. 144 na LV č. 6000 k.ú. Dobřichovice 28.4.2008     doba neurčitá
  PROLEMAX s.r.o. Smlouva o odborně tech. kontrole a opravách hřišť Oprava a údržba dětských hřišť 14.5.2008      
  ZDIBE, spol. s r.o. Smlouva o dílo odstraňování tuhého odpadu na řízené skládce spol. ZDIBE, spol. s r.o. 4.8.2015     doba neurčitá
  PROLEMAX s.r.o. Sml. o odborně tech. kontrole a opravách hřišť - dodatek   kompletní dodávka herních prvků 17.9.2015     31.10.2008
  Česká spořitelna Smlouva o úvěru částka 6 mil. 9.10.2008     20.7.2016
  Město Řevnice Smlouva o poskytování pečovatelské služby poskytování pečovatelské služby v obci Dobřichovice 30.6.2008     doba neurčitá
  Obec Karlík Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů úhrada neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy v Dobřichovicích       doba neurčitá
  Ing. arch. Poláčková, urganistický atelier UP-24   Smlouva o dílo vypracování regulačního plánu Dobřichovic - "Dlouhý díl" 4.11.2008      
  Triada s.r.o. Dodatek k licenční smlouvě práva k počítačovému programu MUNIS - vazba na Czech Point, síťová verze 12.11.2008     doba neurčitá
  Hasičský záchranný sbor StČ kraje Darovací smlouva os. automobil Škoda Felicia 5.11.2008      
  DOB-Invest a.s. Darovací smlouva částka 40.000,- Kč na zkvalitňování veřejných komunikací (konkrétně V Zahradách) 19.12.2008      
  Ing. arch. Mikoláš Vavřín Smlouva o dílo vypracování projektu Revitalizace městského parku v Dobřichovicích 9.10.2008