Mobilní aplikace

logo

google playapp store

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 174
TÝDEN: 1651
CELKEM: 1162046

Svátek

Svátek má Kryštof

Obsah

Povinné informace podle zákona č.106/1999 Sb.

 

1. Oficiální název

Město Dobřichovice

2. Důvod a způsob založení

Město Dobřichovice vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky podle ustanovení s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění (zákon č.367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích - č. 128/2000 Sb.). Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek,  vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Město, v rámci výkonu tzv. samostatné působnosti, zajišťuje záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (dále jen zákon o obcích), s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem a v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město, v rámci výkonu tzv. přenesené působnosti, zajišťuje v zákonem stanoveném rozsahu výkon státní správy. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí) a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu povinného objektu naleznete zde.

 

4. Kontaktní spojení

    4.1. adresa doručovací, kontaktní i adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Město Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

     4.2. telefonní čísla, e-mailová adresa

    telefon: 257712182, 257711590,  fax: 257 712 241,

    info@dobrichovice.cz,  e-mailové adresy zaměstnanců viz organizační struktura

    4.3. úřední hodiny

Úřední hodiny (městský úřad)      po,st 8.00 - 11.30, 13.00 - 18.00
Úřední hodiny (stavební úřad)      po,st 8.00 - 11.30, 13.00 - 17.00

    4.4. adresa webové stránky
      www.dobrichovice.cz

 

    4.5. identifikátor datové schránky města
      
v9ubetv

 

5. bankovní spojení

Číslo účtu:  388 029 319 / 0800

účet pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, vedený povinně od 1.1.2013 u České národní banky je 94 - 3928111/0710

6. IČO
00241181

 

7. DIČ
CZ00241181

Město je od 1.1.2016 plátcem daně z přidané hodnoty

 

8. Dokumenty

    8.1. strategický plán města

 

    8.2. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu města
              rozpočty

 

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

 • osobně, nebo písemně na MÚ Dobřichovice, Vítova 61, Dobřichovice 252 29,
 • telefonicky: 257 711 590, 257712182, fax: 257 712 241,
 • elektronicky: info@dobrichovice.cz

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh,
podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

 • Městskému úřadu prostřednictvím podatelny, stížnosti adresovat Kanceláři starosty

 

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

 • Dle správního řádu k rukám příslušného úředníka, který rozhodnutí vydal prostřednictvím podatelny MÚ

 

12. Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Veškeré návody lze najít na Portálu veřejné správy, kde je zaručena aktuálnost poskytovaných postupů

 

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu a to včetně informace kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město a jeho orgány jednají a rozhodují, patří normy v platném znění, které naleznete zde ke stažení. Úplné znění zákonů je možno získat na: www.mvcr.czInformace poskytují na požádání příslušní úředníci.

 

15. Sazebník úhrad

  Sazebník úhrad za poskytování informací 

      

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Poznámka: Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, faxu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009. V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává MěÚ Dobřichovice tyto výroční zprávy:

V SAMOSTATNÉ SEKCI ZDE

 

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny, nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

 • ZŠ Dobřichovice
 • MŠ Dobřichovice
 • ZUŠ Dobřichovice
 • Městská knihovna
 • Městská policie
 • Osvětová beseda
 • Sbor dobrovolných hasičů

 

Statistické údaje

 

   
Nadmořská výška 209 m
Počet obyvatel 3620 (k 31.12.2017)
Pošta ano
Zdravotnické zařízení ano
Policie městská
Základní škola, 9 tříd ano
Mateřská škola ano
Základní umělecká škola ano
Vodovod ano
Plynofikace ano
Kanalizace (ČOV) ano